" เติบโตไปพร้อมกับเรา " 


ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษา


                   เราเชื่อว่าความต้องการด้านจิตใจของเด็กนั้นมีความแตกต่างกันไปบ้างตามวัยของเด็กและการกระตุ้นอย่างเหมาะสม การพัฒนาการที่เหมาะสมนั้นขึ้นกับวัยของเด็ก เด็กต้องการคำแนะนำหรือคำชี้แนะจากผู้ใหญ่ เรามีความต้องการที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้เกิด “ความรู้คู่คุณธรรม” เราจึงจัดคอร์สอบรมและค่ายเยาวชน เพื่อกระตุ้นการพัฒนาของเด็ก


                 ทุกค่ายน้องๆ จะได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ทักษะการวางแผนแบบมีกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) และทัศนคติในการแก้ไขปัญหา และการฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไม่ท้อแท้ โดยทีมงานจะนำแนวคิดทางจิตวิทยามาประยุกต์เป็นเกมเพื่อให้น้องๆ ได้เข้าถึงตัวตนที่แท้จริงและที่สำคัญทุกค่ายน้องๆได้ลงมือปฏิบัติจริงๆ
 
                 เยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ การให้สิ่งที่ดีมีคุณค่ากับเยาวชน เปรียบเสมือนกำลังสร้างชาติที่ดีในอนาคต เราไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าอนาคตของเยาวชนแต่ละคนจะเป็นอย่างไร แต่เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้สิ่งที่ดี มีคุณค่าทีสุดแก่เยาวชนในปัจจุบัน สร้างความกล้า ความเชื่อมั่น ความมีเหตุผล การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสารการพูดที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของคนดี เราปรารถนาให้ผู้เรียนได้มีความรู้และมีแรงบันดาลใจ เพื่อประโยชน์ต่ออนาคตของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่


** สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
ติดต่อคุณครูเล็ก (นักจิตวิทยา)โทร 094- 56-9964...